Условия за ползване

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 1. Определения

Esquire.bg е онлайн услуга, която се състои от информационни материали на международните дигитални издания на списание Esquire (собственост на Hearst Magazines International), списание Esquire България (с официален лицензиант Attica Eva Media Group), и евентуално от други физически или юридически лица, които си сътрудничат с изданията на Attica Eva Media Group.

Абонат е всяко лице или дружество, което има или използва връзка – „сметка“ чрез интернет, за да използва Esquire.bg

 1. Общи условия

А) Използвайки Esquire.bg (освен в случай, че чете сайта за първи път), абонатът се съгласява да се съобразява с условията, посочени в настоящето. Правото на ползване на Esquire.bg от абоната е лично и не може да се прехвърля, особено когато се отнася до ползването на абонатни единици. Абонатът е отговорен за всяко ползване (под каквото и да било име, изписано на екрана и с какъвто и да бил код) и трябва винаги да се съобразява с указанията в настоящия текст. Абонатът ще бъде отговорен за запазването на конфиденциалността на различните кодове, които може да използва, ако и когато има такива

Б) Esquire.bg си запазва правото във всеки един момент да променя или да прекратява всякакъв елемент или характеристика на Esquire.bg, включително, но без ограничаващо значение: а) съдържанието, б) часовете, когато е на разположение, и в) оборудването, необходимо за ползването.

 1. Промяна на условията

Esquire.bg си запазва правото да измени условията и предпоставките, въз основа на които абонатите могат да имат достъп до пространството на Esquire.bg. С този договор Esquire.bg има правото да промени или да въведе нови инструкции за заплащането на която и да било своя услуга, а също и да измени часовете, през които е на разположение и изпълнява услугите. Esquire.bg ще публикува новите инструкции (влизащи в сила незабавно) по начин, който сметне за подходящ (напр. интернет, имейл и т.н.). Всяко ползване на Esquire.bg от абонатите след тази публикация ще се смята, че се съобразява с новите инструкции.

 1. Оборудване

Абонатът е отговорен за притежанието и поддръжката на всички телефонни връзки, линии, компютри, мобилни устройства и друго оборудване, необходимо за ползването на Esquire.bg, за което последният не носи никаква отговорност.

 1. Управление от страна на абоната

А) Абонатът ще трябва да използва Esquire.bg само за законна употреба. Абонатът не трябва да изпраща или излъчва чрез Esquire.bg и услугите, които предлага, материал, който нарушава или влиза в противоречие по какъвто и да било начин с правата на останалите; материал, който е незаконен, заплашителен, вулгарен, обиден или дискредитиращ, накърняващ личните и обществените права; който е на ниско ниво, непристоен, безсмислен или по някакъв начин неприятен или насърчаващ контакт, представляващ престъпно нарушение или даващ повод за съдебен спор – и изобщо, нарушаващ който и да било закон. Без предварителното писмено съгласие на Esquire.bg не се разрешава публикуването на реклама или обявление, което влиза в противоречие с гореуказаното и упоменатото в настоящата декларация. Не се разрешава каквото и да било „ползване“ от страна на абонат, което създава проблем за приятното и полезно ползване на услугите на Esquire.bg от друг абонат. Абонат (физическо или юридическо лице), който използва Esquire.bg и която и да било негова услуга, няма право да го използва за привличане на свои клиенти в търговски смисъл, включително (но не и ограничително) да привлича абонати-ползватели за използването на друга информационна услуга, конкурентна на услугите, предлагани от Esquire.bg. За такъв вид ползване трябва да има предварителен СПЕЦИАЛЕН ДОГОВОР.

Б) Esquire.bg съдържа материал, защитен като авторско право (copyright), запазени марки (trademarks) и друга информация, свързана с изключителното му ползване, включително, според случая, текстове, фотографии, видеофилми, графики (дигитално обработени или сканирани), музика, звукозаписи, както и програми за (малки или големи) компютри. Също така цялото съдържание на Esquire.bg е със защитено авторско право като колективен труд и се защитава от законите за авторското право на българската държава. Esquire.bg си запазва авторското право на избор, организация, начин на представяне, програмиране на начина на представяне, а също така и правата върху материала сам по себе си като оригинална и трудоемка процедура. Esquire.bg защитава авторските права на всеки свой сътрудник, предоставящ материали за всяка услуга, и си запазва правото да използва всяко законно юридическо средство, за да посрещне евентуално нарушение на тези свои права. Абонатът може да използва материала на Esquire.bg само за самия себе си или да го принтира само за себе си и само за времето, през което ползва Esquire.bg. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не се разрешава интерпретацията, промяната, издаването, излъчването, участието в излъчване или продажбата, създаването на производна работа, или каквато и да било експлоатация, особено с цел получаването на печалба от част или от целия Esquire.bg, а също така и на материалите, съдържащи се в отделните сайтове, които са собственост на Esquire.bg. Абонатът може да „сваля“ (download) материали от Esquire.bg само за собствена употреба и на своя отговорност. Освен ако не е сключен предварително СПЕЦИАЛЕН ПИСМЕН ДОГОВОР с Esquire.bg СЕ ЗАБРАНЯВА копирането, промяната, предоставянето, индивидуалното излъчване, издаването или търговската експлоатация на материала, „свален“ (downloaded) от абоната (юридическо или физическо лице).

Дори и при наличието на ПИСМЕН ДОГОВОР, не се разрешава изменението на характеристиките и данните на авторите и на авторските права или заличаването на запазените марки или на посланията, характеризиращи авторските права. Абонатът е длъжен да знае, че не придобива никакво право на собственост върху който и да било материал, който той „сваля“ (download) в устройството, чрез което се осъществява ползването на  Esquire.bg, или в която и да било мрежа.

В) Абонатът не трябва да „качва“ (upload) или да излъчва данни чрез формуляр за попълване на данни, или да прави достъпен в Esquire.bg материал, защитен от авторски права, чрез запазени марки, които не му принадлежат и за които няма ПИСМЕНО разрешение за експлоатация. Абонатът носи отговорност съгласно разпоредбите на законодателството на българската държава за нарушаването на упоменатото по—горе условие и за негова сметка ще бъде всяко обезщетение, поискано от евентуалния собственик на авторското право, защитено от законите на българската или друга държава.

 1. Частен договор – декларация

Esquire.bg не събира лични данни от частни лица, освен ако частните лица не предоставят доброволно тези данни. Такъв вид информация, ако и когато бъде събрана, в никакъв случай няма да бъде предоставяна на трети лица без предварителното съгласие на частните лица.

Esquire.bg си запазва правото да използва данните, които събира, със статистически цели, без предварителното съгласие на частните лица. Тези статистически проучвания може да имат отношение към посещаемостта на част или на цялото издание. Esquire.bg ще предоставя на третите лица само обобщени производни от статистическите проучвания, а не конкретните данни на частните лица. Също така ползвателите/посетителите трябва да знаят, че с прочитането на страниците на Esquire.bg и със запознаването с всичките му услуги, наличните данни може автоматично да се събират под формата на малки текстови архиви (cookies), които се използват, за да се разпознават ползвателите, които често посещават Esquire.bg, с цел по-доброто им обслужване – като подобряване на имиджа, взаимното влияние, личните страници и личните индекси. Упоменатите процедури са валидни от 18 август 2011 година. Esquire.bg си запазва правото да прави промени в тази декларация когато пожелае и по тази причина ще уведомява своите ползватели/посетители относно всички новости. Настоящата декларация и политиките, анализирани в нея, нямат за цел да създадат договорно правно задължение от какъвто и да било вид към Esquire.bg или дружеството, което го експлоатира.

 1. Декларация за гаранция – Ограничения в отговорността

Абонатът се съгласява, че ползването на Esquire.bg се осъществява от негова страна единствено и само в този смисъл. Тази декларация за отсъствие на отговорност се прилага за всеки проблем, евентуално предизвикан от авария, лошо ползване, непоследователно функциониране, погрешна информация, ненадеждна комуникация, ползване на лоши телефонни връзки, погрешно цитиране на лица и събития, небрежност, лошо или незаконно поведение на трети лица, отговорност за  които се носи автоматично от абоната. В никакъв случай Esquire.bg или което и да било лице или субект, свързан със създаването, производството или предлагането на Esquire.bg или на дружеството, което го експлоатира, няма да носи отговорност за евентуални щети, дължащи се на пряко, косвено, случайно, специално или последователно правилно или неправилно ползване н а Esquire.bg и на неговите услуги. Esquire.bg, дружествата, които си сътрудничат с него, както и неговото експлоатационно дружество са само дистрибутори на съдържанието и  те не носят никаква отговорност за евентуални финансови инвестиции, основаващи се на публикувани технически статии. Esquire.bg, дружествата, които си сътрудничат с него, както и неговото експлоатационно дружество, не гарантират постоянното публикуване на информация, както и нейната точност във всеки един конкретен момент. Не се поема никаква отговорност за действия, предприети в резултат на публикувани статии.

 1. Проследяване

Esquire.bg има правото, но не и задължението, да следи за своето съдържание, включително и chat масивите, обявите, коментарите във връзка със статии и т.н., за да установи дали изпращаните данни съответстват на условията, упоменати в настоящия текст – и дали отговарят на законовите разпоредби, евентуалните правилници и позиции на съдилища и правителства. Esquire.bg има правото да поправи, да откаже да публикува или да заличи след проведен контрол всеки материал, изпращан в Esquire.bg. Без никакви ограничения Esquire.bg може да прекрати във всеки един момент, когато сметне това за необходимо, публикуването на какъвто и да било информационен масив или съдържание.

 1. Обезщетение

Абонатът се съгласява да защитава и да осигурява Esquire.bg, сътрудничещите си с него дружества и експлоатационното му дружество и да не става повод за съдебни спорове или претенции. Esquire.bg не поема отговорност за пълната точност на съдържанието на публикациите и е винаги готов да поправи евентуални неточности.

 1. Прекратяване

Esquire.bg или абонатът могат да анулират настоящия договор във всеки един момент. Без това да означава ограничение на гореописаното, Esquire.bg има правото незабавно да прекрати пряката връзка на абоната с която и да било своя услуга, която му се предоставя, съзнателно или несъзнателно, в резултат на технически проблем.

 1. Запазени марки

Esquire, както и всяко едно лого на марката, представлява copyright на Hearst Magazines International, както и на локалния лицензиант Attica Eva Media Group. Esquire.bg е запазена марка на Attica Eva Media Group, безвъзмездно отдадена на експлоатационното дружество EtCetera Media Ltd. в рамките на договор между двете дружества. Всички други марки или лого, изписани и появили се в Esquire.bg, представляват copyright на техните законни собственици.

 1. Материали на трети лица

В степента, в която в Esquire.bg се включват материали, произхождащи от трети лица, нещо което ще се упоменава изрично, Esquire.bg не упражнява издателски контрол над тяхното съдържание, по същия начин, по който не разполага с библиотека или книжарница. Всякакви мнения, съвети, декларации, услуги, предложенния или друга информация или съдържание са на разположение на третите леца. Esquire.bg и неговото експлоатационно дружество не могат да гарантират достоверността, последователността или полезността на такъв материал, нито носят за него каквато и да било юридическа или друга отговорност.

 1. Разни

Настоящият договор и всяко функционално условие на Esquire.bg, възприето от Esquire.bg в настоящия договор, заменя всяко предходно условие и изцяло го покрива. Допълнителни разпоредби и условия могат да се публикуват на всяко място в Esquire.bg (като обяви, изказване на мнения, формуляри за попълване на данни, конкурси и т.н.) и да допълват настоящия договор.