Nick Leventis with support for #project EDWARD

Със своята фондация "Вълшебен свят" автомобилният състезател Ник Левентис работи активно, за да промени опасните нагласи на българите на пътя, апелирайки за разумно шофиране без агресия

26 септември 2019

Една от основните цели на неговата фондация „Вълшебен свят" е да осигури по-добро бъдеще за следващите поколения, като се пребори с един неочаквано сериозен проблем: агресията по пътищата. Хора като Левентис, който е професионален автомобилен състезател, най-добре виждат мащабите на този проблем, защото са прекарали голяма част от живота си на пистата и познават много добре тънката граница между безопасното шофиране с висока скорост и безотговорното управление на автомобил, което може да отнеме човешки животи. Затова преди около година, заедно с Димитър Бербатов, решават да организират футболен мач, с който да покажат на младото поколение, че агресията не само не помага, но и се отразява негативно на неговото представяне и че всичко става по-добре с усмивка. „Яростта на пътя е проблем в почти всяка страна по света – споделя Левентис. – Тя се превърна в средство човек да проектира своята неудовлетвореност от живота върху останалите участници в движението. Както всеки един проблем, който влияе върху общественото здраве и финанси, неудовлетвореността, която изпитват много хора, също не бива да бъде пренебрегвана, без да се вземат мерки. Агресията като израз на негативна емоция и енергия се излива на пътя и това често води до необратими последици.

Nick Leventis with support for #project EDWARD

Koрените на проблема

Някои от факторите, които пораждат агресия, са шумът, трафикът, задръстванията, напрежението, стресът, недоспиването, умората, личният и професионалният провал. "В светлината на нашето все по-напрегнато ежедневие всеки от нас е потенциална жертва или агресор на пътя." За себе си Ник Левентис казва, че би искал да бъде част от един свят с по-малко агресия и че ще бъде щастлив, ако успее да окаже влияние върху хората да бъдат по-приятелски настроени и по-толерантни един към друг. Левентис, който през 2010 г. покори върха на легендарното състезание 24-те часа на Le Mans, е научил този урок с горчив опит. „Аз също загубих много близък роднина и един от най-добрите си приятели и това допълнително ме мотивира за проекта", споделя той в интервю за сп. Forbes.„Негативното отношение и стремежът за надмощие между отделните хора на пътя не помагат на обществото, а го засягат и налагат лоши стандарти – казва той. – В крайна сметка ние се опитваме да се придвижим от точка А до точка Б и ако някой по някакъв начин е разочарован от своя живот, от ситуацията в своето семейство или държава, той трябва да се промени. Хората трябва да разберат, че като променят мисленето си, ще променят и начина си на живот." Но как да промениш мисленето на младите шофьори в страна, удавена в черна статистика за жертви на пътя? (Статистиката показва, че в продължение на няколко години България е на първо място в Европейския съюз по брой на убитите при автомобилни катастрофи, въпреки че не всички от тях са резултат от опасно шофиране.) Левентис предлага решение, което е тествано във Великобритания и дава положителни резултати: вместо шофьорите да бъдат глобявани и да им се отнемат точки, на тях им се дава възможност да посещават курсове, които да подобрят шофьорските си умения.

lev2

Надежда за бъдещето

България е първата страна, в която фондация „Вълшебен свят" организира подобен проект. Плановете на Левентис са дейността на фондацията да се разшири и в други страни от Източна Европа. Той възприема това като инвестиция в бъдещето: доколкото посланието, което отправя на младото поколение, има силата да повлияе на мисленето им и това, което правят на пътя. Всъщност именно знанието е ключовото предимство в борбата срещу агресията на пътя и Левентис се надява, че може да използва това предимство, за да изпълни мисията си.

На организираните събития от фондация „Вълшебен свят" под бранда Go Kart, младите хора се обучават защо не бива да допускат безотговорно шофиране, какви са възможните опасности и последиците. Kъм момента са организирани повече от 5 събития Go Kart на участниците подробно се обяснява до какво води агресията на пътя. Спортът е друг мощен инструмент, който според Левентис може да помогне в борбата срещу агресията и жертвите на пътя. „Спортът означава дисциплина и това е много важно като цяло за нашето поведение и шофирането на пътя – посочва Ник. – Смятам, че чрез повечето спортове ние се научаваме да се съсредоточаваме, да развиваме търпение и толерантност към другите хора. Убеден съм, че чрез практикуването на някакъв спорт човек се успокоява и се освобождава от стреса и от гнева, който понякога ни обзема. Научно е доказано, че след физически упражнения ние произвеждаме хормони на щастието, така че защо да не положим повече усилия и така да станем по-добри."

Правилната нагласа е най-важна

Изборът да се съсредоточи върху положителното, а не отрицателното – например броя на жертвите на пътя, може да се окаже това, което ще превърне проекта на Левентис в истински успех. Участието в благотворителния мач на Димитър Бербатов преди година постига значителен вайръл ефект и кара обществото да обърне повече внимание на инициативата. Но популярността на Бербатов съвсем не е единствената причина, поради която Левентис го е избрал. „Димитър Бербатов е най-известният български футболист в наши дни и в същото време ролеви модел със своята фондация „Димитър Бербатов" – коментира Ник. – Ние с него до голяма степен споделяме една и съща визия и ценности и затова решихме да обединим сили и да помогнем на българските деца." Кариерата на Левентис като състезател го е научила, че със здрава работа, самоотверженост и правилно мислене може да постигнеш почти всичко.Първите му стъпки в организирането на благотворителни събития в България показват, че той няма намерение скоро да изостави идеята си. Но за разлика от спорта, където печелиш купа, или бизнеса, където осчетоводяваш печалба, наградата във филантропията е много голяма, въпреки че няма конкретно количествено измерение. Ник Левентис осъзнава добре този факт. „Много се радвам, че това, което правим, влияе позитивно на българското общество", споделя с усмивка той.

Nick Leventis в подкрепа на #project EDWARD

 

 

Nick Leventis with support for #project EDWARD

With his Wonderful World Foundation the racing driver Nick Leventis is working actively for changing the dangerous attitude of Bulgarians on the road, appealing for reasonable driving without aggression.

One of the main purposes of his foundation is to ensure a better future for the following generations with the resolution of one very serious problem: the aggression on the roads. People like Leventis, a professional racing driver, see well the dimensions of the problem, because they have spent an important part of their lives on the track and know very well the fine border between safe driving with high speed and irresponsible driving that can lead even to death.

About an year ago, for that reason, together with Dimitar Berbatov, they decided to organise a football match in order to show to the young generation that aggression is a harmful thing: not only it doesn’t help in anyway but has also a negative effect on performance. In other words, everything goes much better when done with a smile.

"Aggression on the road is a problem in almost every country in the world – says Leventis. It has been transformed in a tool for people to project their dissatisfaction from life on to other participants in the road traffic. Like any other problem that affects the public health and finances, the dissatisfaction that many people feel doesn’t have to be ignored without action. The aggression, as an expression of negative emotion and energy, is poured out on the road and this often leads to irreversible consequences.”

The root of the problem

Some of the factors causing aggression are noise, traffic, congestion, tension, stress, the lack of sleep, fatigue, personal and professional failure. "In the light of our increasingly busy daily lives, each of us is a potential victim or aggressor on the road." Nick Leventis says for himself that he would like to be part of a world with less aggression and will be happy to succeed to influence people to be friendlier and more tolerant one to another.

Leventis, who in 2010 won the legendary car racing competition The 24 Hours of Le Mans, has learned this lesson based on painful experience. "I also have lost a very close relative and one of my best friends, which further motivates me for the project ", he says in an interview with Forbes Magazine. "But in the end, we're trying to move from point A to point B, and if someone is in some way frustrated with their life, the situation in their family or country, he has to change. People have to understand that by changing their way of thinking, they will change their way of life as well.”

But how do you change the mind-set of young drivers in a country drowned in statistics of road accident victims? (Statistics show that for several years Bulgaria has been ranked number one in the European Union in the number of people killed in car accidents, although not all of them are the result of dangerous driving). Leventis offers a solution that has been tested in the UK and produces positive results: instead fining and deducting points from drivers, they are given the opportunity to take courses that improve their driving skills.

Hope for the future

Bulgaria is the first country for which Wonderful World Foundation is organising such a project. Leventis plans to expand the activity of the foundation also in other countries of Eastern Europe. He perceives this as an investment in the future: so far the message he sends to the younger generation has the power to influence their way of thinking and what they do on the road. In fact, knowledge is a key asset in the fight against road aggression and Leventis hopes he can use its power to fulfil his mission.

The organised events by Wonderful World under the brand „With а Smile" teach young people to not allow irresponsible driving, which are the possible dangers and consequences. More than 15 „With а Smile" events are currently organized to explain to participants in details what road aggression can lead to. Sport is another powerful tool that Leventis thinks could help a lot in the battle against aggression and victims on the road. "Sport means discipline and self-control which is very important for our driving behaviour –says Nick. – I consider that by practicing the most of the sports we learn to concentrate, to develop patience and tolerance towards the others. I am convinced that by practicing a sport, one can calm down and release himself from the stress and anger that sometimes engulfs us. It has been scientifically proven that after exercise we produce hormones of happiness, so why not put more effort into it and get better. "

The right attitude is the most important thing

The choice to concentrate efforts in positive and not negative things - as for example the number of road victims, may be the thing that will transform this project in real success. The Participation of Dimitar Berbatov in the charity match a year ago achieved a significant viral effect and made the public pay more attention to the initiative. But Berbatov's popularity is not the only reason why Leventis chose him. "Dimitar Berbatov is the most famous Bulgarian football player nowadays, and at the same time he plays a role model with Dimitar Berbatov Foundation. " said Nick. "We share the same vision and values with him and that’s why we decided to join our efforts and provide help to Bulgarian children. Leventis' career as a competitor has taught him that with hard work, dedication and right thinking, you can achieve almost everything. His first steps in organizing charity events in Bulgaria show that he has no intention of leaving this idea. But unlike sports, where you win a cup, or business, where you make a profit, the prize in philanthropy is much higher and it is difficult to measure it in a quantitative way. Nick Leventis is well aware of this fact. "I am very glad that our actions impact positively the Bulgarian society," he said with a smile.

 

ОЩЕ ОТ Общество и политика

НАЙ-НОВО ОТ ESQUIRE

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Най-добрите приятели

Dog Fest 2019 събира кучета и техните хора

Виж най-голямото летище в света

Терминалът Даксин ще обслужва над 100 милиона пътници годишно